Hierarchia

Valamely rendszert a külső és a belső környezete által meghatározott kontextusában vizsgáljuk. A rendszer külső környezetét az őt befoglaló rendszer (szuperrendszer), belső környezetét pedig a részrendszerei alkotják. A vizsgált rendszer, az úgynevezett magrendszer tehát a szuperrendszerével és a részrendszereivel határos, a magrendszerben bekövetkező változások egyszerre felfelé is és lefelé is hatást váltanak ki.

Tekintsünk egy leegyszerűsített szervezeti hierarchiát, melyben a különféle pozíciójú tagok munkacsoportokba szerveződnek, a munkacsoportok pedig alkotják magát a szervezetet. Legyen az egyik munkacsoport a magrendszer, és indukáljunk változást ezen a csoporton, például a kommunikációs sémák átszervezésével. A vizsgált csoportban bekövetkező változások tovagyűrűzhetnek felfelé, elsősorban a szervezeti kommunikációt átformálva, és lefelé, esetlegesen a tagok pozícióját módosítva.

Habár egy rendszer nem mindig illeszthető be egy hierarchiába, mégis alkalmazhatjuk az imént felvázolt terminológiát. A pszichodrámában a protagonista jelentheti a magrendszert, akinek részrendszerei a szerepei, szuperrendszere a szociális környezete. A protagonista-orientált játék személyiségszintű változást okoz a protagonistában, ami kihat mind a szereprepertoárjára, mind a környezetére.

A rendszert kontextusában vizsgálva lesz világos, hogy milyen változásokat lehetséges és milyen változásokat lehetetlen kiváltani az adott rendszeren. A kontextust tekintve derül ki, hogy valamely változás eléréséhez a hierarchiában lévő rendszerek közül melyiket érdemes fejleszteni. Egy formálódó pszichodráma csoport viszonylatában elemezhetjük, hogy a tagok, mint magrendszerek képesek lesznek-e fejlődni abban a csoportban. Vajon elegendő lesz-e a változások bekövetkezéséhez az, amit a csoportterápia és az adott csoport nyújtani tud, vagy a rendszerhierarchia egyéb elemein hatékonyabb lenne változtani. Például előfordulhat, hogy a tag kapcsolati rendszerében, szociális környezetében való módosítás sürgetőbb, mint a személyiségfejlesztés.

Fontos továbbá foglalkozni a magrendszerrel azonos szinten lévő rendszerekkel, illetve az azokra gyakorolt hatással. Adott protagonistában bekövetkező változás hat a többi csoporttagra és a vezetőkre, a csoport implicit céljai módosulhatnak, a csoportfolyamatokban erőátrendeződések figyelhetők meg.